Samaneh Mahdavifar,
CS-GSA President

Email: smahdavi@unb.ca