Nasrin Eshraghi Ivari,
CS-GSA VP Social

Email: neshragh@unb.ca