UNB/ CS/ David Bremner/ blog/ files/ etc-acpi-start.d-40-thinkpad-acpi.sh
#!/bin/sh
# David Bremner, 2007-08-23

HOTKEY_DEV=/proc/acpi/ibm/hotkey

modprobe thinkpad-acpi
[ -f $HOTKEY_DEV ] && echo -n enable > $HOTKEY_DEV